مستندات API ویژه برنامه نویسان

وب ســـرویس سپال از نـــوع RESTful بـــوده و کلیه درخـــواســـت هـــای ارســـالی بـــه ســـمت API میبایست بـــه صـــورت POST ارسال شوند. خروجی پاسخ وب سرویس نیز به صورت json میباشد.دانلود فایل


x