مستندات فنی - وب سرویس گزارش گیری

معرفی

برای استفاده از وب سرویس ها در ابتدا با استفاد از متد "دریافت توکن" و اطلاعات مربوط به نام کاربری و رمزعبور حساب کاربری خود در سپال باید توکن دسترسی به وب سرویس را دریافت نمایید و سپس توکن دریافتی را در هدر درخواست خود با عنوان Authorization ارسال نمایید.

دریافت توکن

پارامترهای موجود در جدول زیر را به آدرس تعیین شده به صورت POST ارسال کنید، لطفا به نوع داده ها و نام فیلدها دقت نمایید.

عنوان فیلد نوع توضیحات
mobile string نام کاربری که همان شماره موبایل می باشد
password string کلمه عبور حساب کاربری
آدرس
Method: POST
URL: https://sepal.ir/api/users/token.json
پاسخ
{
  "status": true,
  "message": '',
  "data": [
    "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOjEsImV4cCI6MTY3OTIyNzkwMH0.0nOb127pvQAX05pP-poQkYbQVZWhNnr3RbQ27ZG8_sd"
  ]
}

دریافت وضعیت تراکنش پرداخت آنلاین

پارامترهای هدر

Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOjEsImV4cCI6MTY3OTIyODM5Nn0.eky8mfX9L5QDL8Sxm2rNS3PJ6OoiwcID80Ofe_F-JLE

پارامترهای ورودی

عنوان فیلد نوع توضیحات
paymentNumber integer شماره پرداخت که در هنگام ارسال درخواست انجام تراکنش داده می شود
آدرس
Method: POST
URL: https://sepal.ir/api/onlinePayments/getState.json
پاسخ
{
  "status": true,
  "message": '',
  "item": {
    "payment_number": "412843002512",
    "state": "1",
    "state_label": "موفق"
  }
}

دریافت موجودی درگاه پرداخت

پارامترهای هدر

Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOjEsImV4cCI6MTY3OTIyODM5Nn0.eky8mfX9L5QDL8Sxm2rNS3PJ6OoiwcID80Ofe_F-JLE

پارامترهای ورودی

عنوان فیلد نوع توضیحات
apiKey string کلید وب سرویس، که پس از ثبت درخواست درگاه و تایید برای شما صادر می شود
آدرس
Method: POST
URL: https://sepal.ir/api/gates/balance.json
پاسخ
{
  "status": true,
  "message": '',
  "terminals": [
    {
     "code": "239400",
     "pspTitle": "پرداخت نوین آرین",
     "balance": "3232000"
    }
  ]
}

دریافت لیست تراکنش ها

پارامترهای هدر

Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOjEsImV4cCI6MTY3OTIyODM5Nn0.eky8mfX9L5QDL8Sxm2rNS3PJ6OoiwcID80Ofe_F-JLE

پارامترهای ورودی

عنوان فیلد نوع توضیحات
dateFrom string تاریخ شروع گزارش، مثلا: 1401/01/10
dateTo string تاریخ پایان گزارش، مثلا: 1401/06/20
payerCardNumber string شماره کارت پرداخت کننده
page integer شماره صفحه - اختیاری
limit integer تعداد رکوردهای هر صفحه - اختیاری
 • برای دریافت لیست تراکنش ها ارسال مقدار بازه زمانی تراکنش ها و یا شماره کارت پرداخت کننده الزامی می باشد.(یکی از این دو فیلتر باید تعیین گردد)

آدرس
Method: POST
URL: https://sepal.ir/api/onlinePayments/inquiry.json
پاسخ
{
  "status": true,
  "message": '',
  "items": [
    {
     "payment_number": "1755366969864145",
     "amount": 3000000,
     "wage_amount": 30000,
     "payer_wage_amount": 0,
     "acceptor_wage_amount": 30000,
     "token": "iY49I2jCnunYcxhHZq8DNz0bKX8-sdkljskncbd47RE0c",
     "tracking_number": "144010",
     "invoice_number": null,
     "description": null,
     "payer_email": "",
     "payer_mobile": "",
     "payer_card_number": "603769********9641",
     "type": "3",
     "state": "1",
     "created": "1401/10/28 16:56:35",
     "type_label": "فرم پرداخت",
     "state_label": "موفق",

    },
    {
     "payment_number": "17554393664312547",
     "amount": 2500000,
     "wage_amount": 25000,
     "payer_wage_amount": 0,
     "acceptor_wage_amount": 25000,
     "token": "qBhtOiS9X9zcarNqEGYGTyKC1lKQIzuX8fP714545",
     "tracking_number": "243121",
     "invoice_number": null,
     "description": null,
     "payer_email": "",
     "payer_mobile": "",
     "payer_card_number": "603769********9641",
     "type": "3",
     "state": "1",
     "created": "1401/10/29 12:07:17",
     "type_label": "فرم پرداخت",
     "state_label": "موفق"
    },
  ],
  "page": 1,
  "limit": 20,
  "totalPages": 2,
}

x